ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558


ที่มา :