ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มอบของขวัญปีไหม่ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2558

มอบของขวัญปีไหม่ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2558


ที่มา :