กรรมการอำนวยการ

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ
 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ/li>
 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการ
 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ
 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
 7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติกรรมการ
 8. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
 9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
 10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
 11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
 12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
 13. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ
 14. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
 15. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ
 16. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
 17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
 18. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
 19. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
 20. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ
 21. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
 22. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ
 23. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ
 24. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
 25. ผู้อำนวยการบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
 26. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลการให้บริการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา