วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจหลัก

  1. เป็นหน่วยงานให้บริการการเลี้ยงสัตว์ทดลอง บริการพื้นที่ทดลองและวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงดูสัตว์ การดูแลสัตว์ทดลองระหว่างวิจัยและทดสอบ ให้กับนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอก
  2. จัดทำแหล่งข้อมูลทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการโดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์และมาตรฐานสากลให้แก่นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดลองที่ใช้สัตว์ทดลอง เช่นการทดสอบพิษวิทยาของสารเคมี สมุนไพร หรือชีวภัณฑ์ เป็นต้น
  3. จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ(standard operating procedure,SOP) ในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกระบบ รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice,GLP) ห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO: 17205 และพัฒนาระบบงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการรับรองจากองค์การรับรองมาตรฐานสากล (The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International
  4. สร้างเครือข่ายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการลี้ยงและวิจัยในสัตว์ทดลอง

 

       ภาพรวมผลงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

 

 

ข้อมูลการให้บริการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา